Stichting Raja

IBAN: NL22 INGB 0006 1325 46

stiching raja

IBAN: NL22 INGB 0006 1325 46

BELEIDSPLAN 2021-2023

Doelstelling

Stichting Raja biedt financiële ondersteuning aan twee straatkinderenprojecten in India. De projecten die Stichting Raja ondersteunt zijn BOSCO Bangalore in Bangalore en Don Bosco Ashalayam in Calcutta.

Wat doen wij?

  • Stichting Raja werft fondsen voor specifieke activiteiten die ten goede komen aan straat- en werkende kinderen in de twee regio’s in India waar onze projectpartners actief zijn.
  • Stichting Raja geeft, op aanvraag, voorlichting over het leven van straat- en werkende kinderen op scholen, clubs, kerken en bedrijven in Nederland.
  • Stichting Raja geeft drie keer per jaar een nieuwsbrief uit, die wordt verzonden aan 650 geïnteresseerden (570 digitaal en 80 per post)
  • We houden onze website en onze facebook pagina up te date.

Hoe beheren en besteden we de giften?

Stichting Raja heeft nauwe en goede contacten met de twee samenwerkingspartners in India, waar wij als bestuursleden als vrijwilliger gewerkt hebben. De samenwerkingspartners sturen ons een uitgebreid projectplan, waarna wij als bestuur besluiten of we dit plan, eventueel met wijzigingen of aanvullende informatie, accepteren.
Bij acceptatie van het plan werft stichting Raja vervolgens fondsen. Wanneer het benodigde bedrag binnen is, of wanneer we verwachten dat dit op niet al te lange termijn gerealiseerd zal zijn, wordt eerst 50% van het gevraagde bedrag overgemaakt naar onze projectpartner. De tweede helft volgt na een positieve tussenrapportage door de projectpartner. Vervolgens ontvangen wij een eindrapportage met concrete resultaten en het bewijs daarvoor, bv. foto’s en artikelen. Afhankelijk van de hoogte van ons vermogen proberen wij de ingezamelde donaties altijd eind december of aan het begin van het daarop volgende jaar uit te geven. Bij een meerjarig project houden wij soms het toegezegde bedrag op onze rekening als reservering. Wij boeken het gereserveerde bedrag dan over op een spaarrekening.

Wat zijn onze doelen voor de periode 2021-2023?

  • Het bewerkstelligen van een stabiele inkomstenstroom van ca. 40.000 euro per jaar om aan onze projectpartners te kunnen doneren. Dit doen wij door te blijven werken aan bestaande en nieuwe relaties met donateurs, fondsen, bedrijven en kerken.
  • Het stimuleren van onze projectpartners in India om hun projecten meer zelfvoorzienend en duurzaam te maken en hen te vragen ook zelf gedeeltelijk financieel bij te dragen aan het betreffende project.
  • Het inzetten van social media om onze naamsbekendheid te vergroten, nieuwe donateurs te werven en bestaande donateurs aan ons te binden.
  • Het geven van voorlichting, op aanvraag, over het leven van straat- en werkende kinderen en het werk van stichting Raja.
  • Het stimuleren van onze projectpartners om projectvoorstellen voor te dragen en uit te voeren, die (deels) inkomensgenererend zijn en een structurele verandering teweeg brengen.
  • In 2021 aandacht vragen voor ons 20 jarig jubileum

Uitgeoefende activiteiten

Stichting Raja ondersteunt onderdelen waarvan onze partnerorganisaties aangeven, dat er grote behoefte aan is. In het algemeen zijn de uitgeoefende projecten er op gericht om de ontwikkelingsmogelijkheden van de straatkinderen te vergroten en hen de kans te bieden in een veilige en stimulerende omgeving op te groeien.

Voor concrete projecten verwijzen we naar onze site: www.stichtingraja.nl

Financiële verantwoording

Het laatste financiele jaarverslag is hier te vinden.

Jaarverslagen van voorgaande jaren zijn op te vragen via info@stichtingraja.nl

Wij laten onze jaarrekening jaarlijks controleren door een onafhankelijke kascommissie

OVER RAJA

Stichting Raja ondersteunt twee straatkinderenprojecten in India en geeft in Nederland voorlichting over het leven van straatkinderen. De projecten in Bangalore en Calcutta bieden de kinderen opvang, opleiding en kans op een betere toekomst.

AANMELDEN NIEUWSBRIEF

DONEREN

U kunt donateur worden door uw bank periodiek een bedrag over te laten maken. Dit doen we omdat automatische incasso en betalingen via iDeal voor ons kosten met zich meebrengen.