Stichting Raja

IBAN: NL22 INGB 0006 1325 46

stiching raja

IBAN: NL22 INGB 0006 1325 46

PRIVACY VERKLARING

Stichting Raja, januari 2019
Stichting Raja hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Stichting Raja houdt zich aan de wet- en regelgeving die van toepassing is, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
Als stichting zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wil opnemen kan dit via de contactgegevens die u onderaan dit document vindt.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN NIEUWSBRIEF ABONNEES

Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door stichting Raja verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is het aanmeldformulier.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Stichting Raja de volgende persoonsgegevens van u vragen: voornaam, achternaam en e-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Stichting Raja opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) zolang u aangemeld bent.

VERSTREKKING AAN DERDEN

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

  • Het verzorgen van de (financiële) administratie.

  • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Ook kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

BEWAARTERMIJN

Stichting Raja bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist

BEVEILIGING

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

  • Alle personen die namens stichting Raja uw gegevens kunnen inzien, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

  • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.

  • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

  • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

KLACHTEN

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied vanprivacybescherming.

VRAGEN

Als u naar aanleiding van onze Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft, dan kunt u contact met ons opnemen.

CONTACTGEGEVENS

Stichting Raja

Atalantahof 29

3544 VD Utrecht

telefoonnummer: 030 21 44 064

e-mailadres: info@stichtingraja.nl